Algemene Voorwaarden

1. Voorwerp en totstandkoming van de overeenkomst

Alle diensten en/of leveringen van goederen van AUTOKIOSK BV, met zetel te Poldergotestraat 12 te Zele, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE0762 977 155, (hierna genoemd ‘AUTOKIOSK BV’ zijn onderworpen aan de hierna beschreven factuurvoorwaarden. Elke afwijking dient schriftelijk gemeld en uitdrukkelijk aanvaard te worden door AUTOKIOSK BV.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop of op de verhuur van automaten van AUTOKIOSK BV, met inbegrip van hun toebehoren en opties. De overeenkomst komt op geldige wijze tot stand de dag waarop AUTOKIOSK BV de bestelling van de klant aanvaardt. Deze overeenkomst is of een huurovereenkomst dan wel een verkoopsovereenkomst, naar gelang de keuze op de voorzijde van onderhavige overeenkomst die voor de klant gemaakt wordt.

2. Levering – Inontvangstneming – Installatie

2.1.1. De automaat wordt geleverd, getest en in dienst gesteld door AUTOKIOSK BV of de door haar aangeduide persoon en wordt door de klant in ontvangst genomen op het door de klant aangeduide adres en op de vastgestelde datum. Een vertraging bij de levering, geeft geen aanleiding tot enige schadeloosstelling, boete of ontbinding van de overeenkomst.

2.1.2. De levering wordt als voltooid beschouwd op het ogenblik dat het automaat aankomt op het leveringsadres.

2.1.3. Een aanvraag tot uitstel van levering moet door de klant schriftelijk worden ingediend, ten minste acht werkdagen vóór de geplande leveringsdatum. In geval van uitstel, verbinden de partijen zich ertoe om in overleg een nieuwe leveringsdatum vast te stellen. Deze mag in geen geval later zijn dan 2 maanden te rekenen vanaf de dag van de bestelling.

Indien AUTOKIOSK BV zich aandient met de levering en de klant de levering niet kan aanvaarden, om welke reden dan ook en met uitsluiting van overmacht, wordt de leverkost door de klant verschuldigd evenals de kost voor het opnieuw aanleveren van de automaat. Voor elk extra transport dat uitgevoerd dient te worden door AUTOKIOSK BV en dat te wijten is aan de afwezigheid of een tekortkoming van de klant, zal door AUTOKIOSK BV een tussenkomst in de kosten gelijk aan de in artikel 2.1.1. beschreven kosten aangerekend worden.

2.2.4. Bij levering door AUTOKIOSK BV dient de klant na te gaan of de automaat overeenstemt met het in de overeenkomst beschreven apparaat. De aanvaarding zonder voorbehoud door de klant is van rechtswege definitief en onherroepelijk indien de klant binnen de drie werkdagen na de ontvangst geen bezwaren heeft ingediend door middel van een per post aangetekende brief aan AUTOKIOSK BV. Eenzelfde termijn vanaf de indienststelling dient door de klant in acht te worden genomen voor de bezwaren betreffende de installatie en de indienststelling van de automaat door AUTOKIOSK BV.

2.2.5. De automaten worden geplaatst in perfecte staat. Eventuele gebreken en/of beschadigingen worden op deze overeenkomst vermeld, bij gebreke waarvan zij geacht worden niet te bestaan.

2.3. De installatiekosten zijn ten laste van de klant. In elk geval moet deze laatste erop toezien dat de automaat wordt opgesteld op een plaats waar een rationele opstelling mogelijk is en waar het gebruik en het onderhoud onder normale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Indien nodig, zorgt de klant op eigen kosten voor het aanbrengen van stroomtoevoer en een UTP-aansluiting (internet), die nodig zijn voor de werking van de automaat, op de door AUTOKIOSK BV aangeduide plaatsen. De automaat wordt geplaatst op een vlakke, verharde ondergrond. Dat wordt tevens voorzien door de klant.

2.4. Alle kosten die AUTOKIOSK BV moet maken wegens niet naleven van artikel 2.3 zijn ten laste van de klant.

2.5. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend. Ingeval er een bijkomende technische tussenkomst nodig is, moet de koper vooraf deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door AUTOKIOSK BV laten uitvoeren, tegen een uurkost van 55€ per begonnen arbeidsuur.

3. Prijzen – Betalingsvoorwaarden

3.1. De prijzen van onze apparaten omvatten geen belasting op de toegevoegde waarde. De levering-, of verplaatsingskosten alsook de installatiekosten zijn niet inbegrepen. Alle belastingen of andere kosten ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en dat van de levering vallen ten laste van de klant.

3.2. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Een betaling is slechts rechtsgeldig als zij wordt gedaan op de zetel van AUTOKIOSK BV op haar rekening of aan personen die doen blijken van een bijzonder mandaat.

3.3. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op de zetel van de vennootschap, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot op de dag van de volledige betaling een nalatigheidsintrest opbrengen ten belope van 1% per begonnen maand. Daarnaast is er eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00 euro. Los van enige ingebrekestelling of andere procedure, wordt daarenboven een forfaitaire vergoeding gevorderd van 40,00 euro ter dekking van de administratieve kosten verbonden aan de laattijdige betaling.

3.4. Alle bedragen in dit contract worden éénmaal per jaar, op de verjaardag van het contract, geïndexeerd volgens de volgende formule: basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de overeenkomst is afgesloten. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van het contract. Alle vernoemde bedragen zijn exclusief btw.

3.5. Eventuele betaalde waarborgsommen vervallen bij een voortijdig stopzetten van deze overeenkomst.

4. Overdracht van de eigendom en van de risico’s

4.1. De automaat blijft eigendom van AUTOKIOSK BV gedurende heel de duurtijd van de huurovereenkomst of -bij een verkoopovereenkomst- totdat de verkoopprijs en aanhorigheden ervan volledig werd betaald. Intussen mag de automaat niet worden overgedragen, omgevormd, in pand of als waarborg gegeven worden of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de klant, die er op geen enkele wijze mag over beschikken. In geval van inbeslagneming of van elke aanspraak die derden op de rechten inzake de automaat zouden doen gelden, dient de klant verzet aan te tekenen en AUTOKIOSK BV onmiddellijk op de hoogte te stellen per aangetekend schrijven, zodat deze haar rechten kan vrijwaren.

4.2. De risico’s worden overgedragen op de klant vanaf het ogenblik van de levering van de automaat. Vanaf dat ogenblik draagt de klant de risico’s inzake verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de automaat.

5. Waarborg – herstellingen

5.1. De door AUTOKIOSK BV verkochte en verhuurde eindapparaten worden gedekt door een waarborg tegen elk materieel defect of fabricagefout. De verplaatsingen en arbeidslonen van het personeel van AUTOKIOSK BV worden niet door de waarborg gedekt, tenzij de klant een overeenkomst voor technische bijstand heeft gesloten.

5.2. De duur van de waarborg bedraagt een jaar, behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen. De termijn begint op de datum van de levering van de automaat.

5.3. De waarborg is slechts geldig voor zover de klant de automaat in normale omstandigheden en als een goede huisvader gebruikt, en na betaling van openstaande facturen door de klant.

5.4. AUTOKIOSK BV stelt alles in het werk om de automaat zo snel mogelijk opnieuw goed te doen functioneren. Zij alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.

5.5.1. De waarborgtermijn toepasselijk op een hersteld of een vervangen apparaat verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte apparaat.

5.5.2. De termijn nodig voor de herstelling, te goeder trouw vastgesteld, is louter indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor de leveringstermijnen van de wisselstukken. Eventuele kosten wegens niet-beschikbaarheid van toestellen in herstelling worden nooit vergoed.

5.5.3. Bij afgifte van het toestel door de klant of tussenkomst aan huis rekenen wij steeds onderzoekskosten aan ten bedrage van 55€ per werkuur, waarbij per begonnen werkuur een geheel uur doorberekend wordt aan de klant. Deze kosten worden verrekend met de herstellingskosten. Onderzoekskosten worden echter nooit terugbetaald, zelfs niet indien geen herstelling plaatsvindt (op vraag van de klant; toestel economisch of technisch onherstelbaar; wisselstukken niet meer verkrijgbaar; enz.).

5.6. De waarborg / herstelling dekt niet:

  • alle mogelijke schade die niet vóór de ontvangst van de automaat door de klant, is veroorzaakt;
  • schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak zich buiten het apparaat bevindt: schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, niet-naleving van de instructies in de gebruiksaanwijzing, blikseminslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht;
  • herstellen of vervangen van losse elementen (sleutels, snoeren enz.), ontkalken van onderdelen, vervangen van toebehoren dat regelmatig vernieuwd wordt (filters, dichtingsringen enz.) en leveren van reinigingsproducten.

5.7. De waarborg / herstelling geldt niet:

  • indien de klant de automaat zelf wijzigt, verplaatst of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door AUTOKIOSK BV werden aangeduid;
  • indien hij het serienummer en/of merktekens van de automaat wegneemt of vervalst;

6. Aansprakelijkheid van AUTOKIOSK BV

AUTOKIOSK BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het niet of slecht functioneren van de automaat, zoals productieverlies of winstderving. AUTOKIOSK BV verwerpt elke aansprakelijkheid voor om het even welke schade rechtstreeks of onrechtstreeks die veroorzaakt werd door de het geheel van elementen die geleverd of geïnstalleerd werd bij een automaat.

7. Duurtijd – Verlenging – Ontbinding van de overeenkomst

7.1. Indien de klant vijftien werkdagen na de vervaldag niet heeft betaald, dan mag AUTOKIOSK BV de overeenkomst van rechtswege ontbinden door het sturen van een aangetekende brief naar de klant en zonder dat daar een ingebrekestelling aan vooraf is gegaan. Door de ontbinding is de klant verplicht om op zijn kosten de automaat terug te bezorgen. Gebreken voortvloeiend uit het transport van de automaat zijn ten laste van de klant.

7.2. Indien de klant z’n contractuele verbintenissen niet nakomt en AUTOKIOSK BV derhalve contractbreuk vaststelt in hoofde van de klant of indien de klant het contract voortijdig opzegt, betaalt de klant wegens winstderving een forfaitaire schadevergoeding per automaat. De schadeloosstelling bij ontbinding van een huurovereenkomst, waarop AUTOKIOSK BV recht heeft, is gelijk aan het aantal maanden dat het contract normaal nog zou lopen tot aan de eerstvolgende vervaldag te vermenigvuldigen met de maandelijkse opbrengstsom, te bepalen a.d.h.v. meterstanden, en vermeerderd met de kosten voor terugname, ontkalking, reiniging en herverpakking van de automaat, met een minimum van €250. De schadeloosstelling bij ontbinding van een verkoopsovereenkomst, waarop AUTOKIOSK BV recht heeft, is minimaal dertig procent van de verschuldigde bedragen, met een minimum van €500.

7.3. De klant verbindt zich ertoe om bij beëindiging van een huurovereenkomst de automaten terug te geven aan AUTOKIOSK BV in dezelfde staat als waarin ze zich bij aanvang van de overeenkomst bevonden, de dag volgend op het aflopen van de huurovereenkomst. De klant is aansprakelijk voor alle verlies van of schade aan de automaten (diefstal, brand, vandalisme, enz.) en draagt het risico van overmachtsituaties.

7.4. Bij keuze voor de Full Service wordt deze huurovereenkomst aangegaan voor een duur van vijf jaren vanaf de contractdatum. Na verloop van 5 jaren wordt de huurovereenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor een periode van vijf jaar, tenzij één van de partijen de huurovereenkomst opzegt via aangetekend schrijven uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de eerste vijfjarige periode, dan wel, in geval van stilzwijgende verlenging, voor de vervaldag. De opzegtermijn van 6 maanden begint te lopen 1 werkdag na postdatum. Indien de klant tijdens de opzegtermijn niet aan eerder vernoemde voorwaarden blijft voldoen, wordt een schadevergoeding van €1500 aangerekend. Tevens wordt de commissie slechts uitbetaald bij een ondertekend contract. Indien dit niet het geval is, heeft de klant geen recht op de commissie.

7.5 De klant verbindt zich er toe om een maandelijkse minimumomzet van €1000 te garanderen. Na een periode van zes maanden wordt dit op regelmatige basis door AUTOKIOSK BV geëvalueerd, en mag AUTOKIOSK BV de kiosk terugnemen wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, en wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd.

8. Beroep op de rechtbank

8.1. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van AUTOKIOSK BV bevoegd, en is het Belgisch recht van toepassing.

8.2. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van de hiervoor vermelde voorwaarden doet in geen geval afbreuk van de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.